Some old Glasgow nostalgia photos from John Martindale


D-ABAY 16-4-69


EI-ALA 5-1970


G-AOJC 1971


G-ANXA 1968


G-AOJF 1971


G-APDM 20-7-70


G-APMC 1969


G-AROI 1967


G-ARWY 5-1969


G-ASUG


G-ASXM 1969


G-ASYB


HA-MOG 4-1969


N98G 8-12-67


N109G 29-11-70


PH-DNC 1972


PH-TRS 24-3-71


SE-DAK 14-11-70


SE-FGB 16-4-69


TF-FIE 1968